Skip to main content

Projekta Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU ietvaros ir notikušas kontaktbiržas

LogoProjekta mērķis: Profesionālās izglītības pedagogu prasmju atjaunošana, izmantojot e-vidi apmācību procesā, kā arī praktizēšanās ražojošos uzņēmumos.

Pasākums: 1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība.

Aktivitāte: 1.2.1.2. Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana.

Apakšaktivitāte: 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana.

Projekts: Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU Vienošanās Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006

Īstenotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Projekta ietvaros izstrādās tālākizglītības kursus profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšanai vispārizglītojošo priekšmetu blokā un profesionālās pilnveides jomā, nodrošinot trīs moduļu apmācību: vispārizglītojošo priekšmetu bloks (36 stundas), profesionālā apmācība (42 stundas), stažēšanās uzņēmumos (prakse, 36 stundas).

Projekta ietvaros ir paredzēta aktivitāte „Kontaktbiržas". Tās ietvaros kopējā dialoga veidošanai starp nozaru pārstāvjiem, profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējsabiedrībām (darba devējiem) veidotas kontaktbiržas, lai diskusiju ceļā vienotos par atsevišķu nozaru attīstības iespējām un virzieniem. Aktivitātes mērķi ir apmācību procesa prioritāšu noteikšana, vienošanās par projektā ietverto nozaru attīstības iespējām un prakšu vietu nodrošināšana nozaru pedagogiem uzņēmumos.

Kontaktbiržas organizētas šādās tautsaimniecības jomās:

  • pakalpojumu servisa - ēdināšanas un viesmīlības nozares,
  • pārtikas industrijas,
  • veterinārmedicīnas,
  • mežsaimniecības (tai skaitā kokapstrāde),
  • lauksaimniecības - lopkopības un augkopības apakšnozarēs,
  • lauksaimniecības tehnikas nozarē.

Kontaktbiržas notikušas:

07.06.2010 - veterinārmedicīnas nozarē, plkst. 11.00, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā.

10.06.2010 - mežsaimniecības (tai skaitā kokapstrāde) nozarē, plkst. 14.00, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā.

11.06.2010 - pārtikas ražošanas nozarē, plkst. 11.00, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā, viesnīcu pakalpojumu nozarē, plkst. 13.00, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā, ēdināšanas pakalpojumu nozarē, plkst. 15.00, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā.

14.06.2010 - lauksaimniecības (lopkopība) nozarē, plkst. 11.00, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā, lauksaimniecības (augkopības) nozarē, plkst. 13.30, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā, lauksaimniecības tehnikas nozarē, plkst. 15.00, 179. auditorija (Pilī), Jelgavā.


Informāciju sagatavoja:
Projekta koordinatores: Baiba Tikuma un Gunta Vīksne

 

Submitted on: Sat, 09/29/2012 - 16:14