Skip to main content

Par mums

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienība mūžizglītības pieejamības, piedāvājuma un pārvaldības nodrošināšanai.

Mūsdienu darba tirgus konkurences apstākļi arī pēc aroda vai augstākās izglītības apgūšanas pieprasa speciālistu izglītošanās turpinājumu, kvalifikācijas celšanu un zināšanu papildināšanu visa mūža ilgumā. Turklāt būtisks posms ceļā uz uzņēmuma un darbinieka veiksmi un panākumiem, ir rūpes ne vien par nozares lietpratēja profesionālo iemaņu pilnveidošanu, bet arī personības intelektuālo izaugsmi.

Tālākizglītības programmas Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) īsteno Mūžizglītības centrs. Tā mērķis ir veicināt mūžizglītības pieejamību, piedāvājumu un attīstību augstskolā, nodrošinot tālākizglītības kvalitāti ikvienam, kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un karjeru, lai sekmētu personības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī savām vajadzībām un interesēm.

Centrā piedāvā gan tālākizglītības kursus LLU apgūstamajās nozarēs, gan vidusskolēnu sagatavošanas kursus uzņemšanas konkursam augstskolā, gan iespēju noklausīties atsevišķus studiju programmu kursus studiju klausītāja statusā. Mūžizglītības centra mācībspēku erudīcija, prasme metodiski un psiholoģiski brīvi, un saturiski dziļi strādāt ar cilvēkiem, kas tajā vēlas gūt zināšanas, saņēmusi atbilstošu novērtējumu un palīdz piesaistīt studentus un citus interesentus tālākizglītības programmu apguvei.

MŪSU KOMANDA