Skip to main content

Aktuālie piedāvājumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsācis vērienīga mācību pasākuma īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2022. gadam. Pasākuma laikā tiks piedāvātas mācības trijos mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana un mežsaimniecība.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Gala labuma guvēji – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos.
Mācību dalībnieks – fiziska persona, kas pārstāv (darbinieks, ģimenes loceklis u.c.) gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Iespēja pieteikties apmācībām MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARĒ:

Kursa nosaukums

Kursa apjoms

Norises laiks

Norises vieta

 

     

Iespēja pieteikties apmācībām PĀRTIKAS RAŽOŠANAS NOZARĒ:

Kursa nosaukums

Kursa apjoms

Norises laiks

Norises vieta

       

Iespēja pieteikties apmācībām LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ:

Kursa nosaukums

Kursa apjoms

Norises laiks

Norises vieta

       
 

Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@llu.lv. Informācija par citiem kursiem www.mc.llu.lv


LLU tuvākie plānotie mācību kursi (grupas nokomplektētas):

Kursa nosaukums

Kursa apjoms

Norises laiks

Norises vieta

       

 

 

Tiek piedāvātas 52 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs. Liela daļa mācību ir bez maksas, daļa – ar līdzfinansējumu. Aicinām lauksaimniecībā, pārtikas produktu ražošanā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

 

Mācību tēmas:

 • Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikas produktu pārstrādei
 • HACCP paškontroles sistēmas principi, to nozīme kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas apritei
 • Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai
 • Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana
 • Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde
 • Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvas un konkurētspējīgas pārtikas produktu ražošana (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā)
 • Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātāji
 • Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošana un ražošanas tendences Eiropas Savienībā (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā, uzturvērtības aprēķins) (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 • Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 • Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību
 • Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (specializācija pēc izvēles)
 • Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana
 • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (specializācija pēc izvēles)
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 • Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)
 • Inovācijas zaļās ražošanas jomā
 • Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 • Augšņu auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā (augu maiņa, tauriņziežu audzēšana, papuves)
 • Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana
 • Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana
 • Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem. (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (specializācija pēc izvēles)
 • Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana(specializācija pēc izvēles)
 • Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 • Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (dzīvnieku suga pēc izvēles)
 • Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana (augu vai dzīvnieku suga pēc izvēles)
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei
 • Kaujamo dzīvnieku labturības, gaļas produkcijas kvalitātes un kautķermeņu apstrādes kvalitatīvu procesu nodrošināšana
 • Augsnes apstrādes paņēmieni un to nozīme augsnes auglības uzlabošanā (t.sk. augsnes apstrādes iekārtu regulēšana, darba drošība, strādājot ar lauksaimniecības tehniku)
 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai, mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 • Mežsaimniecības kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, meža inventarizācijas datu noteikšana un pielietošana
 • Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana
 • Ārvalstu uzņēmējdarbības pieredze meža apsaimniekošanā un koksnes resursu ieguves plānošanā (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Darba drošība un aizsardzība meža apsaimniekošanā

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) LLU tiek piedāvātas tēmas saimniecību un mežu apmeklējumiem:

 • Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi.
 • Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā.
 • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas.
 • Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana.

Gala labuma guvēji.–juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Mācību dalībnieks.–fiziska persona, kas pārstāv (darbinieks, ģimenes loceklis u.c.) gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Plānotais pasākumu norises laiks 2019. gada pavasaris.–2022. gada rudens.

LAD

 

 

 

 

Pieteikties var, atsūtot iesniegumu uz e-pastu antra.berzina@llu.lv vai zvanot pa tālruni 63005715 vai 26340144

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests