Skip to main content

Datorprasmes informātikas priekšmeta mācīšanai vispārējās pamatizglītibas pakāpē

LLU Mūžizglītības centrs sadarbībā ar A/S Datorzinību centrs jau otro reizi uzsāk pedagogu apmācību datorprasmju apguvē. LLU Mūžizglītības centrs, sadarbībā ar A/S Datorzinību centrs turpina īstenot apmācības pedagogiem datorprasmju apguvē.

Mērķauditorija: Vispārizglītojošo, profesionālo, speciālo un interešu izglītības iestāžu, kā arī profesionālās ievirzes izglītības pedagogi.

Apmācības notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos ietvaros, kas paredz atbalstu pedagoga darbam skolā, ja viņam nepieciešama pārkvalifikācija.

Datorprasmes informātikas priekšmeta mācīšanai vispārējās pamatizglītības pakāpē ir B līmeņa tālākizglītības programma, pēc kuras apguves un ECDL (European Computer Driving Licence Foundation jeb Eiropas datorprasmes sertifikāts) prasībām atbilstošu eksāmenu nokārtošanas mācību kursa beidzēji iegūs sertifikātu, kas dos pedagogam tiesības mācīt informātikas priekšmetu vispārējās pamatizglītības pakāpē. Apmācības programma ir 80 stundas un tiks īstenota 15 tikšanās reizēs. Maksa par šo kursu apguvi tiek segta no jau iepriekš minētā projekta, turklāt pedagogi mācību laikā saņem arī stipendiju līdz 100 Ls mēnesī.

Mācības tiks organizētas pedagogiem pieejamā laikā gan darba dienās (arī vakaros), gan sestdienās. Apmācības lielākoties notiks Rīgā, A/S Datorzinību centrs pieredzējušo lektoru vadībā. Ja būs, pieprasījums - apmācības var organizēt arī citās Latvijas pilsētās.

Detalizētāku informāciju, kā arī nepieciešamo apliecinājumu, iesniegšanai Izglītības pārvaldē par dalību programmā var pieteikt, zvanot pa tālruni 67338366 vai sūtot rakstisku pieteikumu uz e-pasta adresi ilona@dzc.lv.

Informācija par projektu, stipendiju un atbalsta piešķiršanas kārtību atrodama http://www.esf-pedagogiem.gov.lv/  

Pirmajā projekta īstenošanas posmā (laikā no 2010. gada septembra līdz decembrim) šajā programmā mācības sekmīgi nokārtojuši un ieguvuši gan ECDL sertifikātu, gan kursu beigšanas sertifikātu, kas apliecina pedagoga tiesības mācīt informātiku vispārējās pamatizglītības pakāpē, 68 pedagogi no visas Latvijas (Rīgas, Dobeles, Ventspils, Liepājas, Jūrmalas, Saldus, Talsiem, Jelgavas, Bauskas, Limbažu, Alūksnes, Iecavas, Neretas, Ikšķiles un Vecumnieku skolām).

Arī turpmāk esam gatavi īstenot tālākizglītības kursus pedagogu pārkvalificēšanai vai kvalifikācijas celšanai.

lOGO

Submitted on: Thu, 09/09/2010 - 16:51