Skip to main content

Arodapmācība lauksaimniecības nozarē

Notiek pieteikšanās Arodapmācības kursiem Lauksaimniecības nozarē! Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros iespēja pieteikties uz arodapmācības kursiem!

80 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, personas līdzfinansējums  ir 20% no kopējām izmaksām.

Kursu norises laiks 2013. gada novembris – 2014. gada marts

  • LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU PĀRRAUDZĪBA (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000046)

Mērķis: Paplašināt speciālistu redzesloku par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību.

Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā tiks izveidotas 3 grupas:

1.Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzība (24 h). Ciltsdarbs, tā nozīme kvalitatīvu ganāmpulku izveidē. Pārraudzības darba nozīme piena produktivitātes un kvalitātes nodrošināšanā. Barības vielu vajadzība slaucamām govīm un piena šķirņu kazām. Ganāmpulka reģistra uzturēšana, dokumentu sagatavošana un iesūtīšana LDC. Barības vajadzības plānošana slaucamajām govīm. Slaucamo govju eksterjera nozīme augstražīga ganāmpulka izveidē. Slaucamo govju ēdināšanas nodrošinājuma analīze saimniecības apstākļos. Slaucamo govju eksterjera un barojuma praktiskā vērtēšana saimniecības apstākļos. Barības vajadzības plānošana piena šķirņu kazām. Piena šķirņu kazu eksterjera nozīme augstražīga ganāmpulka izveidē. Piena šķirņu kazu ēdināšanas nodrošinājuma analīze saimniecības apstākļos. Piena šķirņu kazu eksterjera vērtēšana saimniecības apstākļos.

Lektori: D. Jonkus, D. Lodiņa, E. Aplociņa, V. Sileniece, K. Piliena, L. Degola.

Personas līdzfinansējums: 20.00 LVL / 28.46 EUR.

Kursu norises datumi: 23.01.2014., 24.01.2014., 25.01.2014.

2. Cūku pārraudzības darba nodrošināšana kvalitatīvu liemeņu un gaļas ieguvei (16 h). Liemeņu un gaļas kvalitāte. Ciltsdarbs, tā nozīme kvalitatīvu cūku ganāmpulku izveidē. Pārraudzības darba nozīme cūku ganāmpulku izkopšanā. Ganāmpulku reģistra uzturēšana un reģistra dokumentu sagatavošana. Barības līdzekļi un to izmantošana kvalitatīvai cūkgaļas iegūšanai. Barības vielu nodrošinājuma analīze. Ciltsdarbs saimniecībā. Cūku ganāmpulka reģistra veidošana. Barības izēdināšanas tehnoloģija un analīze. Cūku ēdināšanas nodrošinājuma analīze saimniecības apstākļos. Turēšanas tehnoloģijas vērtējums saimniecībā.

Lektori: Dz. Lejniece,  L. Degola.

Personas līdzfinansējums: 15.00 LVL / 21.34 EUR.

Kursu norises datumi: 14.02.2014 un 15.02.2014.

3.Atgremotājdzīvnieku pārraudzības darba nodrošināšana kvalitatīvu liemeņu un gaļas ieguvei (32h). Liemeņu un gaļas kvalitāte. Ciltsdarbs, tā nozīme kvalitatīvu ganāmpulku izveidē. Pārraudzības darba nozīme aitu ganāmpulku izkopšanā. Pārraudzības darba nozīme kazu ganāmpulku izkopšanā. Pārraudzības darba nozīme zīdītājgovju ganāmpulku izkopšanā. Ganāmpulku reģistra uzturēšana. Ganāmpulku reģistra dokumentu sagatavošana un iesūtīšana LDC. Barības vielu vajadzība atgremotājdzīvniekiem. Barības vajadzības plānošanas pamatprincipi un labturības prasības zīdītājgovīm. Barības devu sastādīšana un analīze. Zīdītājgovju ēdināšanas nodrošinājuma analīze saimniecības apstākļos. Zīdītājgovju turēšanas tehnoloģijas vērtējums saimniecībā. Barības vajadzības plānošanas pamatprincipi un labturības prasības kazām. Barības devu sastādīšana un analīze. Kazu barošanas vērtējums saimniecībā. Kazu turēšanas tehnoloģijas vērtējums saimniecībā. Barības vajadzības plānošanas pamatprincipi un labturības prasības aitām. Barības devu sastādīšana un analīze. Aitu barošanas un turēšanas tehnoloģiju vērtējums saimniecībā.

Lektori: E. Aplociņa, I. Eihvalde, D. Kairiša, D. Bārzdiņa, R. Guseva.

Personas līdzfinansējums: 25.00 LVL / 35.57 EUR.

Kursu norises datumi: 10.01.2014., 11.01.2014., 17.01.2014., 18.01.2014.

  • INTEGRĒTĀ AUGU AIZSARDZĪBAS SISTĒMA 32 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000042)

Mērķis: Sniegt informāciju un zināšanas, kā arī iegūt prasmes, saimniekojot pēc integrētās augu aizsardzības sistēmas principa.

Lauksaimniecības sistēmas (bioloģiskā, konvencionālā, integrētā). Augsne un tās īpašības, augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai. Lauksaimniecības sistēmas izvēle saimniekošanai un izvēles pamatošana. Augsnes izvērtējums pēc augšņu analīzēm. Augsnes apstrādes veidi un tehnoloģijas. Augu maiņa. Lauku vēsture. Mēslošanas līdzekļi un to lietošana un plānošana. Augu maiņas sastādīšana. Augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana. Augu aizsardzības plānošana. Ražas pirmapstrāde un uzglabāšana. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas.

Lektori: I. Grantiņa.

Personas līdzfinansējums: 25.00 LVL / 35.57 EUR

Kursu norises datumi: 21.02.2014., 22.02.2014., 28.02.2014., 01.03.2014.

  • LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU ĒDINĀŠANA 16 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000048)

Mērķis: Paplašināt speciālistu redzesloku kvalitatīvas produkcijas ieguves nodrošināšanai, padziļinot zināšanas un prasmes  lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā.

Barības vielas un to nozīme lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā. Barības līdzekļi, to izmantošana dzīvnieku ēdināšanā un barības paraugu noņemšana. Barības kvalitātes kontroles nozīme laboratorijā. Jauno dzīvnieku ēdināšanas zinātniskie aspekti. Barības devu praktiska sastādīšana. Barības vajadzības plānošanas pamatprincipi saimniecībā. Barības devu sastādīšana un analīze saimniecībā. Barības kvalitātes un ēdināšanas tehnoloģijas vērtējums saimniecībā.

Lektori: E. Aplociņa, I. Eihvalde, A. Trūpa L. Degola.

Personas līdzfinansējums: 15.00 LVL / 21.34 EUR.

Kursu norises datumi: 07.02.2014 un 08.02.2014.

  • JAUNĀKO TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS RAŽOŠANĀ 32 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000047)

Lauksaimniecības sistēmas (bioloģiskā, konvencionālā, integrētā), kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas. Kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi, to pielietošana. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas plāna sastādīšana. Kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu plānošana. Precīzās lauksaimniecības metode, tās pielietošana. Iepazīšanās ar precīzās lauksaimniecības saimniecības darbības pamatprincipiem. Praktiski precīzās lauksaimniecības piemēri un programmatūras iespēju demonstrējumi, tās ieviešanas principi. Virzība uz ilgtspējīgu lauksaimniecību Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas dokumentos. Zaļās komponentes būtība, ieviešanas nepieciešamība un iespējas. Sējumu struktūras optimizēšana augkopības un jauktajās – augkopības un lopkopības saimniecībās. Bioloģisko daudzveidību raksturojošās zālaugu sugas. Zālāju apsaimniekošana un kvalitatīvas lopbarības nodrošinājums. Nemainīgās ēdināšanas sistēma piena lopkopības saimniecībās vērtējums. Augstražīga ganību zelmeņa uzturēšana. Lopbarības ražošanas tehnoloģijas. Skābbarības un skābsiena kvalitātes nodrošināšanas iespējas. Lopbarības vajadzības aprēķināšana lauksaimniecības dzīvniekiem. Lopbarības kvalitātes ietekme uz lopkopības produkcijas pašizmaksu. Sēklu maisījumu izvēle, barības vielu nodrošinājums zālājiem, zālāju kopšanas pasākumi. Zālāju apsaimniekošanas izmaksas.

Lektori: I. Grantiņa, Dz Kreišmane, A. Burmistris.

Personas līdzfinansējums: 25.00 LVL / 35.57 EUR.

Kursu norises datumi: 07.03.2014., 08.03.2014., 14.03.2014., 15.03.2014.

  • INOVĀCIJAS ZAĻĀS RAŽOŠANAS JOMĀ 24 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000038)

Mērķis: Sniegt informāciju un zināšanas, kā arī iegūt prasmes par energoefektīvu enerģētisko augu biomasas kurināmā ražošanu Latvijā.

Cietais biokurināmais, ekoloģiskā pieeja. Hidraulikas izmantošana biomasas kondicionēšanas procesos. Kurināmā degšanas īpašības (ķīmiskais sastāvs, pelnu kušanas temperatūra, siltumspēja). Biomasas kaltēšanas procesi. Cietā biokurināmā dedzināšanas īpatnības. Praktiskie darbi hidraulisko piedziņas shēmu veidošanā. Biomasu kaltēšanas un dedzināšanas praktiskās nodarbības. Stiebraugu smalcināšana (smalcināšanas metodes, enerģijas patēriņš). Praktiskie darbi stiebraugu smalcināšanā un briketēšanā Stiebraugu biomasas briketēšana (enerģijas patēriņš, brikešu blīvums, noturība). Miežabrāļa audzēšana. Granulu ražošana.

 Lektori: Ē. Kronbergs, A. Kaķītis, A. Kronbergs, E. Repša, M. Bērziņš.

Personas līdzfinansējums: 20.00 LVL / 28.46 EUR.

Kursu norises datumi: 20.03.2014., 21.03.2014., 22.03.2014.

  • MELIORĀCIJAS SISTĒMAS, TO UZTURĒŠANAS UN KOPŠANAS PASĀKUMI 16 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000044)

Mērķis: Sniegt zināšanas, informāciju un prasmes par meliorācijas sistēmu un to elementu darbību, uzturēšanu un kopšanu.

Meliorācijas jomu regulējošie normatīvie akti, sistēmu uzturēšanas un ekspluatācijas normatīvais regulējums. Meliorācijas kadastrs. Hidromelioratīvās būvniecības sertificēta speciālista kompetence. Īpašnieka rīcība, ja sistēmas darbība ierobežota vai nedarbojas. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija vai renovācija. Valsts un ES atbalsts meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Starptautiskā pieredze meliorācijas sistēmu uzturēšanā un atjaunošanā. Meliorācijas definīcija. Kas nosaka l/s kultūraugu ražu. Meliorācijas sistēmu iedalījums. Nosusināšanas paņēmieni. Gruntsūdens līmeņa pazemināšana. Nosusināšanas sistēma, tās sastāvdaļas un elementi. Norobežojošais tīkls, novadošais tīkls. Nosusināšanas shēmas. Novadgrāvji, to garenprofili, pieļaujamie slīpumi, nostiprinājumi. Drenu sistēma. Zaru drenas, to garumi. Kolektori. Drenāžas cauruļu materiāli. Filtrmateriāli. Aizsardzība pret piesērēšanu. Drenāžas iebūves dziļumi, attālumi. Drenu garenslīpumi. Kontrolakas. Iztekas. Drenāžas tīkla būves:  segtās akas, uztvērējakas, krītakas, līmeņa regulēšanas akas, virszemes ūdens uztvērēji, drenu filtri, veidgabali. Caurtekas. Agrākas un modernas konstrukcijas. Nogāžu nostiprinājumi. Moderni materiāli meliorācijā un ūdenssaimniecībā. Risinājumu piemēri. Meliorācijas sistēmu apsekošana un tehniskā novērtēšana. Meliorēto zemju apsaimniekošana. Galvenie noteikumi meliorēto zemju apsaimniekošanai. Būvju un ierīču atzīmēšanas dabā nepieciešamība. Zemes apstrādāšanas racionāli un gudri paņēmieni. Augsnes mēslošana. Drenāžas uzturēšanas pasākumi. Drenāžas bojājumi un to novēršana. Drenu mehāniskā aizsērēšana. Bojājumu vietas atrašana, bojājumu novēršana. Meliorācijas nozari reglamentējošo tiesību aktu attīstības process. Neveiksmes, sarežģījumi un sasniegumi. Piemēri no ražošanas. Meliorācijas sistēmu un mazo hidrotehnisko būvju modeļi un iekārtas.

Lektori: A. Zīriņš, U. Kļaviņš, J. Strūbergs, K.Siļķe, E. Pundurs, J. Ošs.

Personas līdzfinansējums: 15.00 LVL / 21.34 EUR.

Kursu norises datumi: 1. grupai 31.01.2014. un 01.02.2014.; 2. grupai 21.02.2014. un 22.02.2014; 3. grupai 14.03.2014. un 15.03.2014.

Logo


Pieteikties var  LLU Lielā iela 2 - 163. telpā (Mūžizglītības centrs)

zvanot 63005715, vai pa e-pastu antra.berzina@llu.lv

 

Submitted on: Wed, 10/30/2013 - 09:36